Regulamin korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej

im. Ks. Jana Twardowskiego w JABŁONNIE (wraz z filią w Chotomowie).

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego wraz z filią, zwanej dalej “Biblioteką”:
  • Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie
  • Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie ? Filia w Chotomowie
 2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających z materiałów i usług biblioteki.
 3. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu użytkownik składa na karcie zapisu.
§ 2
 1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie: – ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),
  • statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • materiałach bibliotecznych – rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy na płytach DVD, książki mówione na kasetach lub płytach CD, zbiory elektroniczne dostępne w sieci;
  • karcie zapisu – rozumie się przez to dokument zawierający:
   1. dane osobowe użytkownika (nazwisko i imię, datę urodzenia, zawód, szkoła, klasa, adres zameldowania i zamieszkania z kodem, telefon, PESEL) oraz nr czytelnika i znak statystyczny,
   2. informacje dotycząca biblioteki w zakresie administrowania danymi osobowymi,
   3. oświadczenia użytkownika, że zna regulamin biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody;
  • karcie bibliotecznej – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie karty zapisu i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych;
  • użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające zgodnie z regulaminem- do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych;
  • dokumencie tożsamości – rozumie sie przez to dokument urzędowy potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług biblioteki. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny (PESEL). Cudzoziemcy okazują paszport lub kartę pobytu
§ 3
 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne:
  1. dokumenty graficzne:
   • wydawnictwa zwarte (książki),
   • periodyki (gazety, czasopisma).
  2. dokumenty dźwiękowe – określane jako multimedia:
   • książki mówione na płytach CD,
  3. dokumenty audiowizualne – określane jako multimedia:
   • płyty DVD i inne,
  4. dokumenty elektroniczne – określane jako multimedia:
   • wydawnictwa multimedialne, płyty CD-ROM,
   • bazy danych i programy komputerowe.
 2. Materiały biblioteczne stanowią własność biblioteki.

ROZDZIAŁ II

Usługi biblioteczne
§ 4
 1. Biblioteka świadczy usługi wypożyczania materiałów bibliotecznych, a także umożliwia korzystanie ze sprzętu komputerowego.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody kierownika placówki, z własnego sprzętu komputerowego (laptop) i aparatu cyfrowego (bez flesza i statywu).
 3. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim.

ROZDZIAŁ III

Prawo korzystania z biblioteki
§ 5
 1. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
§ 6
 1. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:
  1. są pełnoletnie,
  2. wypełniły kartę zapisu,
  3. zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu,
  4. otrzymały kartę biblioteczną.
 2. Osoby małoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną przy składaniu karty zapisu.
 3. Przedstawiciel ustawowy powinien spełnić warunki wymienione w § 6 ust. 1 regulaminu.
§ 7

Administratorem danych osobowych jest dyrektor biblioteki. Dane wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki użytkowników biblioteki
§ 8
 1. Użytkownicy mają prawo do:
  1. wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w regulaminie,
  2. korzystania z księgozbioru podręcznego,
  3. korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,
  4. zgłaszania dyrektorowi uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej mu biblioteki.
 2. Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, zawierająca jego numer identyfikacyjny, którą przedstawia każdorazowo przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych.
 3. Użytkownikowi, w razie zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, może być wydana nowa karta biblioteczna, po uiszczeniu opłaty w wysokości określonej w załączniku do regulaminu.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego karta biblioteczną.
§ 9

Użytkownicy mają obowiązek:

 1. przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych regulaminem,
 2. dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp.,
 3. chronić kartę biblioteczna przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić bibliotekę o jej utracie, a także informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych na karcie zapisu,
 4. każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi na karcie zapisu,
 5. zachowywać czystość w pomieszczeniach biblioteki, przestrzegać zakazu palenia.

ROZDZIAŁ V

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w bibliotekach
§ 10
 1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo:
  • 5 woluminów książek (w każdej placówce),
  • 2 multimediów,
 2. Na wniosek użytkownika liczba wypożyczonych woluminów książek może być zwiększona, jednak nie więcej niż do 10 woluminów (w jednej placówce bibliotecznej).
 3. Decyzje o zwiększeniu limitu podejmuje bibliotekarz.
 4. Decyzja o zwiększeniu może być wydana na czas określony bądź nieokreślony.
§ 11
 1. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w następujących terminach:
  1. 30 dni – książki,
  2. 14 dni – książki mówione,
  3. 2 dni – dla filmów.
 2. Pracownik biblioteki na prośbę użytkownika przed upływem terminu, o których mowa w ust. 1, przedłuży termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika ? przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości email wysłanej do placówki, w której wypożyczył zbiory, których termin chce przedłużyć.
 3. Okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych nie może przekroczyć następujących terminów:
  1. 60 dni – książki.
  2. 30 dni – książki mówione
  3. 4 dni – filmy,

Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym biblioteka jest nieczynna.

§ 12
 1. Z materiałów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym użytkownicy mogą korzystać wyłącznie w lokalu placówki bibliotecznej.
 2. Kierownik biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie poza lokal biblioteczny materiałów z księgozbioru podręcznego na okres nie przekraczający 1 tygodnia.

ROZDZIAŁ VI

Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia
§ 13

W razie opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez użytkownika ponad termin ustalony w myśl § 12 pkt. 1 pobiera się karę określona w załączniku nr 1 do regulaminu.

§ 14
 1. W razie niedotrzymania przez użytkownika terminu zwrotu materiałów bibliotecznych określonego w § 12 pkt.1 kierownik biblioteki wzywa w formie pisemnej do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych materiałów.
 2. Po otrzymaniu monitu użytkownik winien bez zwłoki zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne, uiścić karę określoną w załączniku nr 1 do regulaminu.
 3. Po upływie 30 dni od daty otrzymania monitu, o którym mowa w ust. 1, użytkownik traci prawo do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych ? jego konto biblioteczne zostaje zablokowane we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie (jeśli posiada je w nich), zaś Biblioteka podejmuje działania zmierzające do odzyskania swoich wierzytelności.
§ 15
 1. W razie utraty książki, książki mówionej, filmu, użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki, przekazać równowartość w formie rzeczowej lub pieniężnej utraconego materiału bibliotecznego.
§ 16

Zniszczenie przez użytkownika wypożyczonych materiałów bibliotecznych w stopniu czyniącym niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie ich naprawę pociąga za sobą odpowiedzialność użytkownika według zasad przewidzianych w § 16.

§ 17

W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzje podejmuje dyrektor biblioteki.

ROZDZIAŁ VII

Zasady korzystania z usług bibliotecznych
§ 18
 1. Użytkowników obowiązuje:
  1. ograniczenie czasu pracy z komputerem do 30 minut korzystania z komputera
  2. zgłoszenie dyżurnemu bibliotekarzowi zakończenia pracy z komputerem i zapis w zeszycie czytelni komputerowej
 2. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać większa ilość czasu pracy z komputerem.
§ 19
 1. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych , zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o której mowa w § 2 ust.1 niniejszego regulaminu.
 2. Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem ustaleń zawartych w ustępie 1.
§ 20

Zabrania się użytkownikom:

 1. instalowania dodatkowego oprogramowania,
 2. używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,
 3. działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,
 4. wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,
 5. wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),
 6. korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających prace sieci,
 7. wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez zgłoszenia u dyżurnego bibliotekarza konieczności przedłużenia czasu pracy.
§ 21

W razie problemów technicznych z komputerem użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza. Zabrania się użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.

§ 22

Treści zapisane przez użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.

§ 23

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza (lub inne osoby do tego uprawione).

§ 24

Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

ROZDZIAŁ VIII

Naruszenie obowiązków regulaminowych
§ 25
 1. W razie poważnego bądź uporczywego naruszania obowiązków wynikających z regulaminu kierownik biblioteki może zawiesić użytkownika w prawie korzystania z materiałów i usług Biblioteki do czasu zakończenia odwołania, o którym mowa w § 27 ust.1 pkt. 6, ust. 2 i 3.
 2. Brak odwołania od decyzji kierownika biblioteki skutkuje utratą uprawnień do korzystania z materiałów i usług Gminnej Bibliotek Publicznej w Jabłonnie.

ROZDZIAŁ IX

Rozpatrywanie odwołań
§ 26
 1. Od decyzji bibliotekarza, w szczególności w sprawach:
  1. odmowy prawa korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych,
  2. ustalenia wartości materiałów bibliotecznych utraconych lub zniszczonych przez użytkownika,
  3. ustalenia wysokości kosztów naprawy uszkodzonych materiałów lub urządzeń bibliotecznych,
  4. naliczania kar umownych,
  5. zawieszania prawa korzystania z biblioteki

  przysługuje użytkownikowi prawo odwołania do dyrektora biblioteki.

 2. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez użytkownika wiadomości o skarżonej decyzji.
 3. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja dyrektora biblioteki jest ostateczna.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe
§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie
CENNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Ks. Jana Twardowskiego w JABŁONNIE

KARY ZA PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW i ZAGUBIENIE KARTY BIBLIOTECZNEJ

 • za 1 jednostkę woluminów za każdy dzień po wyznaczonym terminie – 0,10 zł
 • za 1 jednostkę multimediów za każdy dzień po wyznaczonym terminie – 1 zł
 • kara za zagubienie karty bibliotecznej i wydanie nowej – 5 zł