Deklaracja dostępności

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Staramy się też stosować do wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA i częściowo AAA – jeżeli jednak zauważysz, że jakiś element serwisu zdecydowanie nie spełnia wymogów dostępności, skontaktuj się z nami i wskaż, co przeoczyliśmy.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. J. Twardowskiego w Jabłonnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://biblioteka-jablonna.eu

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-10-05

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. J. Twardowskiego w Jabłonnie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Widok standardowy strony
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny
 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Skip linki umożliwiające przeskoczenie do treści artykułu / strony
 • Focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych (odnośników),
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, nie kolidują one ze skrótami klawiaturowymi używanymi przez programy czytające treść osobom niewidomym.
 • Poprawnie zadeklarowany znacznik lang
 • Zgodna z wymaganiami struktura nagłówków
 • Dane kontaktowe
 • Poprawnie opisane formularze kontaktowe

Wersja mobilna strony

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Została zaprojektowana w technice Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. J. Twardowskiego w Jabłonnie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Wyłączenia zgodności:

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
  1. nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 4. filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 5. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  1. załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  2. pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  3. teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Niezgodności wymienione w pkt. 4-5 deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Biblioteka dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.01.28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z: Tomaszem Siewierą e-mail: tomasz(at)siewiera.com, tel. +48 513 007 657.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Biblioteka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Biblioteka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Biblioteka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe:
E-mail sekretariatu podmiotu dyrektor@biblioteka-jablonna.eu
Telefon kontaktowy 227824891
Data aktualizacji 2021-03-31
Miejscowość Jabłonna

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo WOJ. MAZOWIECKIE
Powiat Powiat legionowski
Gmina Jabłonna (gmina wiejska)

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie
ul. Modlińska 102
05-110 Jabłonna

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie mieści się w budynku Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie. Budynek posiada jeden podjazd do wejścia głównego przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Biblioteka zajmuje pomieszczenia na 1 i 2 piętrze. Budynek nie posiada windy. Przed budynkiem  znajdują się miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie Filia w Chotomowie
ul. Strażacka 8
05-123 Chotomów

Filia w Chotomowie mieści się w budynku usługowo-handlowym, przy ul. Strażackiej. Do lokalu biblioteki prowadzi podjazd, po jego lewej stronie znajduje się poręcz. Lokal biblioteczny nie jest przystosowany dla wózków inwalidzkich. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.