Spis treści
Regulamin
Postanowienia ogólne
Usługi biblioteczne
Kto może korzystać z usług Biblioteki
Prawa i obowiazki użytkowników
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu
Zasady korzystania z usług bibliotecznych
W razie naruszenia obowiązków regulaminowych
Rozpatrywanie odwołań
Postanowienia końcowe
Cennik opłat za ponadterminowe przetrzymywanie zbiorów i zagubienie karty
Wszystkie strony

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG

 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 im. Ks. Jana Twardowskiego w JABŁONNIE (wraz z filią w Chotomowie).


 


 ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki

i zasady korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego wraz z filią, zwanej dalej ?Biblioteką?:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie

2) Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie ? Filia w Chotomowie

2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających z materiałów i usług biblioteki.

3. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu użytkownik składa na karcie zapisu.

§ 2

1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie: - ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),

- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),

- statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

materiałach bibliotecznych - rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy na płytach DVD, książki mówione na kasetach lub płytach CD, zbiory elektroniczne dostępne w sieci;

karcie zapisu - rozumie się przez to dokument zawierający :

a) dane osobowe użytkownika (nazwisko i imię, datę urodzenia, zawód, szkoła, klasa, adres zameldowania i zamieszkania z kodem, telefon, PESEL) oraz nr czytelnika i znak statystyczny,

b) informacje dotycząca biblioteki w zakresie administrowania danymi osobowymi,

c) oświadczenia użytkownika, że zna regulamin biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody;

karcie bibliotecznej - rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie karty zapisu i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych;

użytkowniku - rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające zgodnie z regulaminem- do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych;

dokumencie tożsamości - rozumie sie przez to dokument urzędowy potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług biblioteki. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny (PESEL). Cudzoziemcy okazują paszport lub kartę pobytu

§ 3

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne:

1) dokumenty graficzne:

- wydawnictwa zwarte (książki),

- periodyki (gazety, czasopisma).

2) dokumenty dźwiękowe ? określane jako multimedia:

- książki mówione na płytach CD,

3) dokumenty audiowizualne ? określane jako multimedia:

- płyty DVD i inne,

4) dokumenty elektroniczne ? określane jako multimedia:

- wydawnictwa multimedialne, płyty CD-ROM,

- bazy danych i programy komputerowe.

2. Materiały biblioteczne stanowią własność biblioteki.


ROZDZIAŁ II

Usługi biblioteczne

§ 4

1. Biblioteka świadczy usługi wypożyczania materiałów bibliotecznych, a także umożliwia korzystanie ze sprzętu komputerowego.

2. Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody kierownika placówki, z własnego sprzętu komputerowego (laptop) i aparatu cyfrowego (bez flesza i statywu).

3. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim.


ROZDZIAŁ III

Prawo korzystania z biblioteki

§ 5

1. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych

w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.

2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

§ 6

1. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:

1) są pełnoletnie,

2) wypełniły kartę zapisu,

3) zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu,

4) otrzymały kartę biblioteczną.

2. Osoby małoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną przy składaniu karty zapisu.

3. Przedstawiciel ustawowy powinien spełnić warunki wymienione w § 6 ust. 1 regulaminu.

§ 7

Administratorem danych osobowych jest dyrektor biblioteki. Dane wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.


ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki użytkowników biblioteki

§ 8

1. Użytkownicy mają prawo do:

a) wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w regulaminie,

b) korzystania z księgozbioru podręcznego,

c) korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,

d) zgłaszania dyrektorowi uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej mu biblioteki.

2. Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, zawierająca jego numer identyfikacyjny, którą przedstawia każdorazowo przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych.

3. Użytkownikowi, w razie zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, może być wydana nowa karta biblioteczna, po uiszczeniu opłaty w wysokości określonej w załączniku do regulaminu.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego karta biblioteczną.

§ 9

Użytkownicy mają obowiązek:

1. przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych regulaminem,

2. dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp.,

3. chronić kartę biblioteczna przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić bibliotekę o jej utracie, a także informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych na karcie zapisu,

4. każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi na karcie zapisu,

5. zachowywać czystość w pomieszczeniach biblioteki, przestrzegać zakazu palenia.


ROZDZIAŁ V

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w bibliotekach

§ 10

1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo:

- 5 woluminów książek (w każdej placówce),

- 2 multimediów,

2. Na wniosek użytkownika liczba wypożyczonych woluminów książek może być zwiększona, jednak nie więcej niż do 10 woluminów (w jednej placówce bibliotecznej).

3. Decyzje o zwiększeniu limitu podejmuje bibliotekarz.

4. Decyzja o zwiększeniu może być wydana na czas określony bądź nieokreślony.

§ 11

1.Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w następujących terminach:

a) 30 dni ? książki,

b) 14 dni - książki mówione,

c) 2 dni - dla filmów.

2. Pracownik biblioteki na prośbę użytkownika przed upływem terminu, o których mowa w ust. 1, przedłuży termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika ? przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości email wysłanej do placówki, w której wypożyczył zbiory, których termin chce przedłużyć.

3. Okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych nie może przekroczyć następujących terminów:

a) 60 dni - książki.

b) 30 dni ? książki mówione

c) 4 dni - filmy,

Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym biblioteka jest nieczynna.

§ 12

1.Z materiałów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym użytkownicy mogą korzystać wyłącznie w lokalu placówki bibliotecznej.

2. Kierownik biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie poza lokal biblioteczny materiałów z księgozbioru podręcznego na okres nie przekraczający 1 tygodnia.


ROZDZIAŁ VI

Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia

§ 13

W razie opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez użytkownika ponad termin ustalony w myśl § 12 pkt. 1 pobiera się karę określona w załączniku nr 1 do regulaminu.

§ 14

1.W razie niedotrzymania przez użytkownika terminu zwrotu materiałów bibliotecznych określonego w § 12 pkt.1 kierownik biblioteki wzywa w formie pisemnej do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych materiałów.

2. Po otrzymaniu monitu użytkownik winien bez zwłoki zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne, uiścić karę określoną w załączniku nr 1 do regulaminu.

3. Po upływie 30 dni od daty otrzymania monitu, o którym mowa w ust. 1, użytkownik traci prawo do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych ? jego konto biblioteczne zostaje zablokowane we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie (jeśli posiada je w nich), zaś Biblioteka podejmuje działania zmierzające do odzyskania swoich wierzytelności.

§ 15

1. W razie utraty książki, książki mówionej, filmu, użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki, przekazać równowartość w formie rzeczowej lub pieniężnej utraconego materiału bibliotecznego.

§ 16

Zniszczenie przez użytkownika wypożyczonych materiałów bibliotecznych w stopniu czyniącym niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie ich naprawę pociąga za sobą odpowiedzialność użytkownika według zasad przewidzianych w § 16.

§ 17

W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale.

Decyzje podejmuje dyrektor biblioteki.


ROZDZIAŁ VII

Zasady korzystania z usług bibliotecznych

§ 18

1.Użytkowników obowiązuje:

a) ograniczenie czasu pracy z komputerem do 30 minut korzystania z komputera

b) zgłoszenie dyżurnemu bibliotekarzowi zakończenia pracy z komputerem i zapis w zeszycie czytelni komputerowej

2. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać większa ilość czasu pracy z komputerem.

§ 19

1. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych , zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o której mowa w § 2 ust.1 niniejszego regulaminu.

2. Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem ustaleń zawartych w ustępie 1.

§ 20

Zabrania się użytkownikom:

1) instalowania dodatkowego oprogramowania,

2) używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,

3) działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,

4) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,

5) wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),

6) korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających prace sieci,

7) wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez zgłoszenia u dyżurnego bibliotekarza konieczności przedłużenia czasu pracy.

§ 21

W razie problemów technicznych z komputerem użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza. Zabrania się użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.

§ 22

Treści zapisane przez użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.

§ 23

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza (lub inne osoby do tego uprawione).

§ 24

Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.


ROZDZIAŁ VIII

Naruszenie obowiązków regulaminowych

§ 25

1. W razie poważnego bądź uporczywego naruszania obowiązków wynikających z regulaminu kierownik biblioteki może zawiesić użytkownika w prawie korzystania z materiałów i usług Biblioteki do czasu zakończenia odwołania, o którym mowa w § 27 ust.1 pkt. 6, ust. 2 i 3.

2. Brak odwołania od decyzji kierownika biblioteki skutkuje utratą uprawnień do korzystania z materiałów i usług Gminnej Bibliotek Publicznej w Jabłonnie.


ROZDZIAŁ IX

Rozpatrywanie odwołań

§ 26

1. Od decyzji bibliotekarza, w szczególności w sprawach:

1) odmowy prawa korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych,

2) ustalenia wartości materiałów bibliotecznych utraconych lub zniszczonych przez użytkownika,

4) ustalenia wysokości kosztów naprawy uszkodzonych materiałów lub urządzeń bibliotecznych,

5) naliczania kar umownych,

6) zawieszania prawa korzystania z biblioteki - przysługuje użytkownikowi prawo odwołania do dyrektora biblioteki.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez użytkownika wiadomości o skarżonej decyzji.

3. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja dyrektora biblioteki jest ostateczna.


ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług  Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie

 

CENNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Ks. Jana Twardowskiego

w JABŁONNIE

 


KARY ZA PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW i ZAGUBIENIE KARTY BIBLIOTECZNEJ

 

- za 1 jednostkę woluminów za każdy dzień po wyznaczonym terminie ? 0,10 zł

- za 1 jednostkę multimediów za każdy dzień po wyznaczonym terminie ? 1 zł

- kara za zagubienie karty bibliotecznej i wydanie nowej - 5 zł

 

 

 

  Free joomla themes