Spis treści
Regulamin
Postanowienia ogólne
Usługi biblioteczne
Kto może korzystać z usług Biblioteki
Prawa i obowiazki użytkowników
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu
Zasady korzystania z usług bibliotecznych
W razie naruszenia obowiązków regulaminowych
Rozpatrywanie odwołań
Postanowienia końcowe
Cennik opłat za ponadterminowe przetrzymywanie zbiorów i zagubienie karty
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ IX

Rozpatrywanie odwołań

§ 26

1. Od decyzji bibliotekarza, w szczególności w sprawach:

1) odmowy prawa korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych,

2) ustalenia wartości materiałów bibliotecznych utraconych lub zniszczonych przez użytkownika,

4) ustalenia wysokości kosztów naprawy uszkodzonych materiałów lub urządzeń bibliotecznych,

5) naliczania kar umownych,

6) zawieszania prawa korzystania z biblioteki - przysługuje użytkownikowi prawo odwołania do dyrektora biblioteki.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez użytkownika wiadomości o skarżonej decyzji.

3. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja dyrektora biblioteki jest ostateczna.  Free joomla themes