Spis treści
Regulamin
Postanowienia ogólne
Usługi biblioteczne
Kto może korzystać z usług Biblioteki
Prawa i obowiazki użytkowników
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu
Zasady korzystania z usług bibliotecznych
W razie naruszenia obowiązków regulaminowych
Rozpatrywanie odwołań
Postanowienia końcowe
Cennik opłat za ponadterminowe przetrzymywanie zbiorów i zagubienie karty
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VI

Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia

§ 13

W razie opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez użytkownika ponad termin ustalony w myśl § 12 pkt. 1 pobiera się karę określona w załączniku nr 1 do regulaminu.

§ 14

1.W razie niedotrzymania przez użytkownika terminu zwrotu materiałów bibliotecznych określonego w § 12 pkt.1 kierownik biblioteki wzywa w formie pisemnej do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych materiałów.

2. Po otrzymaniu monitu użytkownik winien bez zwłoki zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne, uiścić karę określoną w załączniku nr 1 do regulaminu.

3. Po upływie 30 dni od daty otrzymania monitu, o którym mowa w ust. 1, użytkownik traci prawo do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych ? jego konto biblioteczne zostaje zablokowane we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie (jeśli posiada je w nich), zaś Biblioteka podejmuje działania zmierzające do odzyskania swoich wierzytelności.

§ 15

1. W razie utraty książki, książki mówionej, filmu, użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki, przekazać równowartość w formie rzeczowej lub pieniężnej utraconego materiału bibliotecznego.

§ 16

Zniszczenie przez użytkownika wypożyczonych materiałów bibliotecznych w stopniu czyniącym niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie ich naprawę pociąga za sobą odpowiedzialność użytkownika według zasad przewidzianych w § 16.

§ 17

W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale.

Decyzje podejmuje dyrektor biblioteki.  Free joomla themes