Spis treści
Regulamin
Postanowienia ogólne
Usługi biblioteczne
Kto może korzystać z usług Biblioteki
Prawa i obowiazki użytkowników
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu
Zasady korzystania z usług bibliotecznych
W razie naruszenia obowiązków regulaminowych
Rozpatrywanie odwołań
Postanowienia końcowe
Cennik opłat za ponadterminowe przetrzymywanie zbiorów i zagubienie karty
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ V

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w bibliotekach

§ 10

1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo:

- 5 woluminów książek (w każdej placówce),

- 2 multimediów,

2. Na wniosek użytkownika liczba wypożyczonych woluminów książek może być zwiększona, jednak nie więcej niż do 10 woluminów (w jednej placówce bibliotecznej).

3. Decyzje o zwiększeniu limitu podejmuje bibliotekarz.

4. Decyzja o zwiększeniu może być wydana na czas określony bądź nieokreślony.

§ 11

1.Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w następujących terminach:

a) 30 dni ? książki,

b) 14 dni - książki mówione,

c) 2 dni - dla filmów.

2. Pracownik biblioteki na prośbę użytkownika przed upływem terminu, o których mowa w ust. 1, przedłuży termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika ? przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości email wysłanej do placówki, w której wypożyczył zbiory, których termin chce przedłużyć.

3. Okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych nie może przekroczyć następujących terminów:

a) 60 dni - książki.

b) 30 dni ? książki mówione

c) 4 dni - filmy,

Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym biblioteka jest nieczynna.

§ 12

1.Z materiałów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym użytkownicy mogą korzystać wyłącznie w lokalu placówki bibliotecznej.

2. Kierownik biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie poza lokal biblioteczny materiałów z księgozbioru podręcznego na okres nie przekraczający 1 tygodnia.  Free joomla themes