Spis treści
Regulamin
Postanowienia ogólne
Usługi biblioteczne
Kto może korzystać z usług Biblioteki
Prawa i obowiazki użytkowników
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu
Zasady korzystania z usług bibliotecznych
W razie naruszenia obowiązków regulaminowych
Rozpatrywanie odwołań
Postanowienia końcowe
Cennik opłat za ponadterminowe przetrzymywanie zbiorów i zagubienie karty
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki użytkowników biblioteki

§ 8

1. Użytkownicy mają prawo do:

a) wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w regulaminie,

b) korzystania z księgozbioru podręcznego,

c) korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,

d) zgłaszania dyrektorowi uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej mu biblioteki.

2. Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, zawierająca jego numer identyfikacyjny, którą przedstawia każdorazowo przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych.

3. Użytkownikowi, w razie zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, może być wydana nowa karta biblioteczna, po uiszczeniu opłaty w wysokości określonej w załączniku do regulaminu.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego karta biblioteczną.

§ 9

Użytkownicy mają obowiązek:

1. przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych regulaminem,

2. dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp.,

3. chronić kartę biblioteczna przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić bibliotekę o jej utracie, a także informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych na karcie zapisu,

4. każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi na karcie zapisu,

5. zachowywać czystość w pomieszczeniach biblioteki, przestrzegać zakazu palenia.  Free joomla themes