Spis treści
Regulamin
Postanowienia ogólne
Usługi biblioteczne
Kto może korzystać z usług Biblioteki
Prawa i obowiazki użytkowników
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu
Zasady korzystania z usług bibliotecznych
W razie naruszenia obowiązków regulaminowych
Rozpatrywanie odwołań
Postanowienia końcowe
Cennik opłat za ponadterminowe przetrzymywanie zbiorów i zagubienie karty
Wszystkie strony

 ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki

i zasady korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego wraz z filią, zwanej dalej ?Biblioteką?:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie

2) Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie ? Filia w Chotomowie

2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających z materiałów i usług biblioteki.

3. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu użytkownik składa na karcie zapisu.

§ 2

1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie: - ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),

- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),

- statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

materiałach bibliotecznych - rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy na płytach DVD, książki mówione na kasetach lub płytach CD, zbiory elektroniczne dostępne w sieci;

karcie zapisu - rozumie się przez to dokument zawierający :

a) dane osobowe użytkownika (nazwisko i imię, datę urodzenia, zawód, szkoła, klasa, adres zameldowania i zamieszkania z kodem, telefon, PESEL) oraz nr czytelnika i znak statystyczny,

b) informacje dotycząca biblioteki w zakresie administrowania danymi osobowymi,

c) oświadczenia użytkownika, że zna regulamin biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody;

karcie bibliotecznej - rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie karty zapisu i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych;

użytkowniku - rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające zgodnie z regulaminem- do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych;

dokumencie tożsamości - rozumie sie przez to dokument urzędowy potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług biblioteki. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny (PESEL). Cudzoziemcy okazują paszport lub kartę pobytu

§ 3

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne:

1) dokumenty graficzne:

- wydawnictwa zwarte (książki),

- periodyki (gazety, czasopisma).

2) dokumenty dźwiękowe ? określane jako multimedia:

- książki mówione na płytach CD,

3) dokumenty audiowizualne ? określane jako multimedia:

- płyty DVD i inne,

4) dokumenty elektroniczne ? określane jako multimedia:

- wydawnictwa multimedialne, płyty CD-ROM,

- bazy danych i programy komputerowe.

2. Materiały biblioteczne stanowią własność biblioteki.  Free joomla themes